Leading the way together – Chempolis has been chosen as technology provider for NordFuel’s Haapavesi biorefinery

Chempolis Oy has been chosen as technology provider for NordFuel’s biorefinery, which is planned to be established in Haapavesi, Finland. With the technology license, Chempolis brings to the collaboration its extensive know-how of producing bioproducts and of their valorization into industrial chemicals and materials. NordFuel’s biorefinery will produce value-added products from sawmill and forest industry residues. These include bioethanol, lignin and biochemicals, among others. The products will enable considerable reductions in traffic emissions as well as replace fossil raw materials and chemicals in several industries.

Chempolis’ license encompasses the biorefinery’s production technology, which is based on selectively fractionating biomasses by utilizing formic acid. In addition to bioethanol, the process yields high-quality, pure lignin. Along with bioethanol and lignin, biogenic and technical carbon dioxide, furfural, and acetic acid are also formed in the process.

All the products are suitable for replacing fossil-based products and materials. Consequently, the positive environmental impact of the whole value chain is significant. Chempolis’ persistent development work with the technology and products in its Oulu demonstration plant also ensures the NordFuel biorefinery exceptional reliability of operation. The biorefinery is planned to be in operation in 2028, meeting well the new EU Renewable Energy Directive effective in 2030.

“Choosing the technology and the technology provider is a major step forward for the project. After this, we proceed to the basic planning phase and further into the detailed planning stage. The collaboration with Chempolis has been open, solution-oriented, and forward-looking right from the start”, thanks the CEO of NordFuel Matti Asikainen.

“We want to warmly thank NordFuel, who after thorough assessments has chosen the Finnish Chempolis as its technology provider. Due to our vast experience, multi-year R&D cooperations and broad industry networks we profoundly understand the suitability of our materials for various industrial applications. We are looking forward to the future of our excellent collaboration, where we together lead the way away from fossil linear economy towards bio-circular economy”, says the CEO of Chempolis Heli Antila.

Chempolis in brief

Chempolis’ formico®-technologies enable the production of high-quality products, such as bioethanol, biochemicals and sulfur-free lignin, sustainably out of lignocellulosic feedstocks. The process utilizes an  extensive range of lignocellulosic biomasses in a flexible manner, with high material efficiency.

The biorefining processes of Chempolis are designed to minimize negative environmental impacts and maximize social benefits globally. Chempolis’ services entail biorefinery project development, technology licensing, project and application development and piloting.

The company is situated in Oulu, where it also has a biorefinery offering piloting services.

For further information, please contact:
Heli Antila, CEO, Chempolis Oy
tel. +358 40 571 7188
heli.antila(at)chempolis.com

IN FINNISH

Yhdessä suunnannäyttäjinä – Chempolis on valittu NordFuelin Haapaveden biotuotetehtaan teknologiatoimittajaksi

Chempolis Oy on valittu NordFuelin Haapavedelle valmisteleman biotuotetehtaan teknologiatoimittajaksi. Chempolis tuo teknologialisenssinsä myötä yhteistyöhön laaja-alaisen osaamisensa biotuotteiden tuotannosta sekä edelleen jalostamisesta teollisuuden kemikaaleiksi ja materiaaleiksi. NordFuelin biojalostamossa tullaan valmistamaan sahateollisuuden ja metsätalouden sivuvirroista korkean lisäarvon tuotteita, kuten bioetanolia, ligniiniä ja biokemikaaleja. Tuotteilla voidaan pienentää merkittävästi liikenteen päästöjä sekä korvata fossiilipohjaisia raaka-aineita ja kemikaaleja teollisuudessa.

Chempoliksen lisenssi kattaa biojalostamon tuotantoteknologian, joka perustuu biomassojen selektiiviseen fraktiointiin käyttäen muurahaishappoa. Prosessi tuottaa bioetanolin lisäksi erittäin korkealaatuista, puhdasta ligniiniä. Bioetanolin ja ligniinin ohella prosessissa syntyy biogeenistä ja teknistä hiilidioksidia, furfuraalia sekä etikkahappoa.

Kaikki tuotteet soveltuvat fossiilipohjaisten tuotteiden ja materiaalien korvaamiseen, minkä ansiosta koko arvoketjun positiivinen ilmastovaikutus on merkittävä.  Chempoliksen Oulun pilottilaitoksen pitkäjänteinen kehitystyö teknologian ja tuotteiden parissa takaa myös NordFuelin laitokselle ennennäkemättömän toimintavarmuuden. Laitoksen on määrä olla tuotannossa vuonna 2028, vastaten hyvin EU:n uusiutuvan energian velvoitteiden tiukentumiseen vuonna 2030.

”Teknologian ja teknologiatoimittajan valinta on hankkeelle merkittävä edistysaskel, jonka myötä etenemme perussuunnitteluvaiheeseen ja edelleen yksityiskohtaisen suunnittelun vaiheeseen. Yhteistyö Chempoliksen kanssa on ollut alusta saakka avointa, ratkaisuhakuista ja eteenpäin katsovaa”, kiittää NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen.

”Haluamme lämpimästi kiittää NordFuelia, joka perusteellisten selvitysten pohjalta on valinnut suomalaisen Chempoliksen teknologiatoimittajakseen. Pitkän kokemuksemme, monivuotisten T&K-yhteistöiden sekä laajojen teollisten verkostojemme ansiosta tunnemme syvällisesti materiaaliemme soveltuvuuden eri teollisiin käyttökohteisiin. Odotamme innolla jatkoa tässä erinomaisesti alkaneessa yhteistyössä, jossa viitoitamme yhdessä tietä pois fossiilisesta lineaaritaloudesta kohti bio-kiertotaloutta”, sanoo Chempoliksen toimitusjohtaja Heli Antila.

Chempolis lyhyesti

Chempoliksen formico®-teknologiat mahdollistavat korkealaatuisten tuotteiden, kuten bioetanolin, biokemikaalien ja rikittömän ligniinin, tuotannon kestävästi lignoselluloosaraaka-aineista. Prosessi hyödyntää laaja-alaisesti ja joustavasti lignoselluloosaa sisältäviä biomassoja korkealla materiaalitehokkuudella.

Chempoliksen biojalostusprosessit on suunniteltu minimoimaan ympäristövaikutukset ja maksimoimaan sosiaaliset hyödyt globaalisti. Chempoliksen palveluita ovat biojalostamoiden hankekehitys, teknologian lisensointi, tuote- ja applikaatiokehitys sekä pilotointi.

Yhtiön kotipaikka on Oulu, missä sillä on myös pilotointipalveluita tarjoava biojalostamo.

Lisätietoja:

Heli Antila, CEO, Chempolis Oy,
puh. +358 40 571 7188
heli.antila(at)chempolis.com