Tällaisiin investointeihin liittyy aina sekä positiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia että mahdollisia kestävään kehitykseen liittyviä riskejä.

Bambun kasvatus ja kerääminen

Keskeisimmät kestävän kehityksen riskit liittyvät bambun kasvatukseen ja keräämiseen. Yhteisyritys on sopinut kestävän kehityksen arvion pohjalta tehdystä riskienhallintasuunnitelmasta. Suunnitelma kattaa vaatimuksia bambun hankintaan ja alkuperän selvittämiseen liittyen sekä hankintaketjuun ja työvoimaan liittyviä vaatimuksia.

Yhteisyritys on teettänyt bambun soveltuvuustutkimuksen, jonka mukaan alueella on saatavilla runsaasti bambua, ja vaadittu 300 000 tonnin vuotuinen kuivan bambun tarve saadaan helposti hankittua. Määrä vastaa noin 1 % alueen bamburesursseista. Yhteisyrityksen vaatimukset liittyen bambun kasvatukseen ja keräämiseen takaavat myös, ettei bambun ehtymistä pääse tapahtumaan, sillä uutta bambua pitää viljellä korvaamaan kerätty määrä. Tällä hetkellä bambua ei kasvateta niin paljoa kuin olisi mahdollista. Tieteellisesti järkevien kasvatus- ja keräämismenetelmien käyttöönoton arvioidaan parantavan tuottavuutta huomattavasti.

NRL on sopinut UNIDOn kanssa bambun toimitusketjun kehittämisestä. NRL tekee yhteistyötä myös JFMCS:n (Joint Forest management committees) bambun paikalliseen hankintaan liittyen sekä yhteistyötä valtiollisten bambun kehitykseen keskittyvien tahojen kuten Arunachal Pradesh Bamboo Development Agencyn (APBRDA) ja Nagaland Bamboo Development Agencyn (NBDA) kanssa.

Mahdolliset vaikutukset Kazirangan kansallispuistoon

Yhteistyritys on tehnyt logistiikkasuunnitelman bambun kuljettamiseksi. Suunnitelman mukaan noin 10 % kuljetuksista kulkisi Kazirangan kansallispuiston läpi. NRL arvioi, että tämä ei tule merkittävästi kasvattamaan liikenteen vaikutusta ekosysteemiin. Yhteisyritys teettää kuitenkin monimuotoisuusarvioinnin ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet riskien pienentämiseksi. Yhteisyritys tutkii myös mahdollisuutta kuljettaa bambua rautateitse.

Sosiaaliset vaikutukset

Tällä investoinnilla on suuri vaikutus paikallisyhteisöihin parantaen myös kaikkein köyhimpien keinoja saada toimentuloa. Investointi tarjoaa työmahdollisuuksia eri aloilla tuhansille ihmisille. Pitkällä aikavälillä investointi auttaa paikallisyhteisöjä tulemaan omavaraisiksi parantaen heidän elintasoaan. Lisäksi tällä projektilla on selvä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Se tukee Intian kansallista biopolttoaineohjelmaa.

ILO:n määritelmien mukaisen lapsityövoiman riski on pieni. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että pääosan bambun keräämisestä tekevät paikalliset kyläläiset, jolloin ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että lapset auttavat vanhempiaan vähäisissä töissä. Tässäkin tapauksessa lapsilla on pääsy koulutukseen.

YK:n ihmisoikeussopimus, YK:n lasten oikeuksien julistus sekä ILOn työelämän perusoikeudet muodostavat perusperiaatteet, joita sovelletaan turvallisen ja terveellisen työympäristön tarjoamiseksi sekä toimitusketjussa että laitoksella.